Laboratoria przedsiębiorczości

Działanie wspierane systemem E14p ma dodatkowo wartość edukacyjną. Nie można nauczyć się przedsiębiorczości wyłącznie w teorii. Ponoszenie ryzyka i obserwowanie efektów naszych działań pozwala lepiej zrozumieć poszczególne procesy biznesowe. Dodatkowo system E14p może zostać zintegrowany z systemem pracy solidarnej i systemem rozliczeń w walucie lokalnej. Powstaje w ten sposób naturalne środowisko biznesowe, w którym mogą się rozwijać klastry.Trzecia misja uczelni

Dla uczelni wyższych system może być pomocny w realizowaniu tak zwanej „trzeciej misji”: pierwszą jest kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym.

Z realizacją tej misji są związane trzy trendy:

1. Rozwój „uniwersytetów III generacji”: Dotychczasowy model szkoły wyższej, oparty na edukacji (I Generacja) i badaniach naukowych (II Generacja), zostaje poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości, rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań umożliwiających samodzielne działanie na rynku poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości, rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań umożliwiających samodzielne działanie na rynku.

2. Kształcenie „just in time” - a więc dostarczanie takiej wiedzy, jaka jest akurat potrzebna. Wiąże się to z udziałem w konkretnych projektach praktycznych, ideą kształcenia przez całe życie3 oraz nowoczesnymi (zwinnymi) metodami zarządzania projektami. Uczelnia powinna nie tylko dostarczyć wiedzy podstawowej (która pozostaje fundamentem profesjonalizmu), ale też uczyć przechodzenia od teorii do praktyki. Stosowanie dość dobrze usystematyzowanej wiedzy w tej dziedzinie powinno być jednym z celów nauczania zawodu.

3. Odpowiedni dla poziomu akademickiego sposób realizacji „edukacji skupionej na uczniu”. Ponieważ wiedza jest coraz łatwiej dostępna z innych źródeł, nauczyciel przestaje pełnić rolę mistrza, a staje się przewodnikiem. Na tym etapie kształcenia przywództwo dotyczy raczej zespołów niż pojedynczych uczniów (chyba, że mamy do czynienia z uczniem wybitnym). W ramach trzeciej misji wspieranej systemem E14p może rozwijać się przedsiębiorczość akademicką (spin off i spin out5). Może to być sposób na przezwyciężenie dwóch zasadniczych problemów związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej:

1. Realizowane projekty mają najczęściej charakter modernizacyjny. Ich znaczenie rozwojowe jest ograniczone. Wiąże się to z procedurą realizacji: pomysł – projekt – zlecenie dla zewnętrznego dostawcy. Tymczasem inwestycje uczelni powinne w większym stopniu uwzględniać proces nauczania i jego zmiany:

wykorzystanie wiedzy i doświadczenia własnych naukowców,zaangażowanie studentów, dla których praca przy systemie może być z jednej strony sposobem na pogłębienie zdobywanej wiedzy (praktyki, prace inżynierskie), a z drugiej perspektywą realizacji własnych planów biznesowych po zakończeniu studiów,wykorzystanie infrastruktury Uczelni, dające w dalszej perspektywie możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów,rozwój sieci współpracy obejmującej inne ośrodki akademickie, samorządy i środowiska biznesowe (klastry).

2. Największe korzyści z realizacji projektów unijnych odnoszą podmioty zewnętrzne (dostawcy technologii, wykonawcy usług). Na dodatek podmioty te są często sytuowane poza regionem do którego jest kierowane wsparcie – co jest sprzeczne z samą zasadą interwencji.

Skontaktuj się z nami